Топтық қақтығыстарды басқару, мінез-құлық стратегиясы және өзін-өзі реттеу техникасы, топтық шешім қабылдау техникасы және топта тиімді талқылау үшін фасилитациялық дағдыларды қолдану


Управление конфликтами в команде, стратегии поведения и техники саморегуляции, техники принятия решений в команде и использование навыков фасилитиации для эффективных обсуждений в группе


«тренинг» ұғымымен және оқыту технологиясымен таныстыру, жеке жақтарын талдау


Введение в понятие «тренинг» и тренинговые технологии, анализ личных сторон


Жастардың позитивті даму(ЖПД) жолдары, оның жастармен жұмыс істеу принциптері туралы. ЖПД туралы толығырақ "Кітапхана" бөлімінде»


О подходе позитивного развития молодежи (ПРМ), его принципах в работе с молодежью. Больше о ПРМ в разделе «Библиотека»


Белсенді тыңдау техникасы, жастармен кездесулер өткізуге көмектесетін аудитория мен тыңдаушыларды анықтау дағдылары


Техники активного слушания, навыки определения аудитории и слушателей, которые помогут проводить встречи с молодежью